བོད་ཅེས་པའི་མིང་ལ་དཔྱད་པ། 

       གདོང་དམར་བའི་འཚོ་གནས་མཐོ་སྒང་གི་ཡུལ་གྲུ་འདི་ལ་བོད་ཅེས་པའི་མིང་ཐོགས་ཚུལ་ཡང་མཁས་པ་སོ་སོའི་ཞིབ་འཇུག་གི་བློ་མིག་མི་འདྲ་བའི་དབང་གིས་འདོད་ཚུལ་ཤིན་ཏུ་མང་བ་ཞིག་བྱུང་ཡོད་པ་དཔེར་ན་བྲོས་དང་བུད་ཅེས་པ་ལས་ཟུར་ཆག་པ་དང་། རྒྱལ་བོ་འོད་དེ་སྤུ་རྒྱལ་གྱི་མཚན་ལས་ཟུར་ཆག་པ་དང་། བོན་ཞེས་པའི་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་མིང་ལས་ཟུར་ཆག་པ་སོགས་དུ་མར་བཞེད།