ཀི་ཀི་བསྭོ་བསྭོ་ལྷ་རྒྱལ་ལོ།

དང་པོ་བསང་གསོལ་གྱི་བྱུང་རིམ་ནི། བདག་ཅག་གི་སྟོན་པ་ཐུགས་རྗེ་ཅན་དེ་ཉིད་ཀྱིས་ཐེག་པ་གཉིས་པ་སྣང་གཤེན་གྱི་བོན་སྒོའི་སྐབས། རྩི་ཤིང་དང༌། ཞུགས་ཤང༌། གསེར་སྐྱེམས། ནམ་རྒྱང༌། ཤིང་རིས། བལ་ཚོན་སྣ་ལྔ༌། གསེར་གཡུ། དར་ཟབ་སོགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཡོ་བྱད་བསགས་ཏེ་ལྷ་བསང་དང༌། མནོལ་གསང༌། གྲིབ་བསང༌། བཙོག་བསང་བཅས་བསང་གི་རྣམ་གྲངས་དུ་མ་ཞིག་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ནས་བསང་གསོལ་ལྷ་མཆོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་འདི་ཉིད་དབུ་བརྩམས་ཤིང༌།