གསེར་གྱི་ཉི་མ་འོད་ཆེན་ནུབ་ཏུ་བཞུད།

མཁའ་ཡི་ཉི་མ་ནུབ་པའི་དགོང་མོ་སྟེ།། དོག་གི་དྭ་ཕྲུག་ངུས་པའི་མིག་སྒོ་རུ།། སྣང་སྲིད་མིག་ཆུ་རློན་པའི་འཇིག་རྟེན་ཞིག།། འཛམ་གླིང་གོ་ལ་ཧྲིལ་པོའི་ཁྱོན་དུ་ཚེས།།

ཇ་མངར་མོ་ཞིག་གི་ཚབ་མཚོན་སྙན་ངག

ཕྱི་རུ་གད་སྙིགས་མང་ན་ཡང་།། ནང་དུ་སེམས་ཁམས་སྐྱིད་པ་ཡི།། རྡུལ་གྱིས་གཡོག་པའི་སྲང་ལམ་ནས།། རེ་ཞིག་མཐོང་སྣང་འདི་འདྲ་བྱུང་།།

IMG_3973

གནམ་གྱི་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ། ཁྱེད་གང་དུ་བཞུགས།

བོད་གཞིས་བྱེས་གཉིས་ནས་༧སྐུའི་གདུང་མཆོད་དུ་ཕུལ་བའི་རྩོམ་ཡིག་རྣམས་ གཤམ་གྱི་ཡི་གེ་དམར་པོའི་ཐོག་གནོན་ཏེ་ཀློག་རོགས། གནམ་གྱི་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ། ཁྱེད་གང་དུ་བཞུགས། (གདུང་མཆོད་རྩོམ་ཡིག་བརྒྱ།)

གདུང་མཆོད་དང་མིག་ཆུའི་མཆོད་པ། 

རྒྱལ་གཤེན་བསྟན་པ་རྒྱས་པའི་གཙུག་གི་ཏོག། དབང་ལུང་མན་ངག་རྒྱ་མཚོའི་བང་མཛོད་སྟེ།། བཤད་དང་སྒྲུབ་པའི་འཁོར་ལོ་བདག་གིར་བ།། ཡབ་ཆེན་བླ་མ་དམ་པས་འདིར་གསན་མཛོད།།

རིན་པོ་ཆེ། ཁྱེད་གང་དུ་བཞུགས།

༡༽སྙིང་ཁར་ཆུ་འཁྱག་ཕོར་བ་གང་བླུག་ཀྱང་འདི་ལས་ལྷག་པའི་གྲང་ངར་ཞིག་ཨེ་ཡོད། གཤིན་རྗེའི་འཕྲང་དུ་ཉི་མ་བརྒྱར་འགྲིམས་ཀྱང་འདི་ལས་ལྷག་པའི་སྡུག་བསྔལ་ཞིག་ཨེ་ཡོད། ཡོད་རྒྱུ་མ་རེད། ཅི་འདྲའི་གཏམ་ངན་རེ་རྣ་བར་ཐོས་རྒྱུ་འདུག ཅི་འདྲའི་གནས་ཚུལ་རེ་དྲ་ཐོག་ནས་མཐོང་རྒྱུ་འདུག གཏམ་ངན་དེས་ངའི་སྙིང་ཁ་དྲོན་མོ་འཁྱག་ལ་སྦྱར། གནས་ཚུལ་དེས་ངའི་སེམས་པ་སྐྱིད་པོ་སྡུག་གིས་མནན། ཉིན་དེའི་ཕྱི་དྲོར་ངའི་བླ་མ་དག་ཞིང་དུ་ཕེབས་འདུག་ཟེར། ཡིན་རྒྱུ་མ་རེད། བདེན་རྒྱུ་མ་རེད། ཉི་མ་དེར་ཡར་གྱི་དཀོན་མཆོག་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་བཞིན་ཡོད། བར་གྱི་ལྷ་སྲུང་ལ་དམ་ཚིག་བརྡར་བཞིན་ཡོད། ཡུལ་ས་གཞི་བདག་ལ་འཕྲིན་ལས་བཅོལ་བཞིན་ཡོད། ནག་ཕྱོགས་བདུད་སྲིན་ལ་སྦྱིན་པ་གཏོང་བཞིན་ཡོད། དཀོན་མཆོག་ཚོ་གང་དུ་གཤེེགས་སོང་། ལྷ་སྲུང་ཚོ་གང་དུ་བྲོས་སོང་། ། /